AB - IPA Fonları Dolandırıcılığına Karşı Kamuoyuna Duyuru

BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI (BROP) PROJE SEÇİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURU
Son günlerde, Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) ile birlikte yürüttüğü Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Bakanlığımızın Program Otoritesi olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) çerçevesinde Avrupa Birliği ve ulusal bütçe kaynakları ortaklığında desteklenmesi öngörülen projelerinin belirlenme ve seçim yöntemleri, koşulları ve yönetim süreçleriyle ilgili çeşitli çevrelerde meri mevzuata bağlı oluşturulan yapı ve uygulamalara uymayan ve kamuoyunu yanıltıcı bilgi ve iddialar dolaştığı duyumları alınmıştır.
Bu yanlış ve yanıltıcı iddialar üzerine Bakanlığımızca; sistemin işleyişi ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının uygulanması yöntemine ilişkin bir açıklama yapılması gereği duyulmuştur.
Bakanlığımızın Program Otoritesi olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında desteklenmesi öngörülen projeler; Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı çerçevesinde ilgili tarafların mutabakatı ile kabul edilmiş seçim yöntemi ve süreçleri sonucunda belirlenmektedir.
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının belirlenmiş olan öncelik ve tedbirlerine göre ilgili ve uygun taraflarca hazırlanmış proje önerileri yine programda yer alan bütçe sınırları içerisinde desteklenebilmektedir. Programın bütçe tablolarında da gösterildiği üzere mevcut bütçe dağılımı dışında herhangi bir ad altında (gizli, örtülü, hibe, fon, kredi, avans vb. ) başka bir tür kaynak bulunmamaktadır.   
Muhtemel ilgili tarafların proje önerileri Bakanlığımız internet sayfasından tüm tarafların erişebileceği biçimde yayımlanan “Proje Teklif Çağrısı” duyuruları yoluyla açılır ve söz konusu çağrının yöntemi ile seçim süreçleri yine “Çağrı Rehberi” olarak adlandırılan dokümanla duyurulur.
Belirtilen süreler arasında usulüne uygun olarak gönderilen proje teklifleri, daha önce belirlenmiş ve kamuoyuna duyurulmuş olan seçim kriterleri doğrultusunda “Sektörel İzleme Komitesi” üyesi kurum ve kuruluşların tespit ettiği tarafsız değerlendiriciler tarafından puanlanır. Her bir proje teklifi en az iki değerlendirici tarafından puanlandırılır ve bu puanların ortalaması alınır. Belli bir sayıdan fazla puan farkı olan proje teklifleri yeniden değerlendirilmek üzere üçüncü bir değerlendiriciye gönderilerek tekrar puanlanır ve bunun sonucunda yapılan sıralamaya göre proje teklifleri Avrupa Birliği Komisyonu temsilcileri tarafından kontrol edilir.
Tüm bu süreçler sonucunda müzakere edilmeye hak kazanan proje tekliflerinin sunucusu olan taraflar ile proje tekliflerinin iyileştirilmesi ve kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla tüm tarafların katılımı ile (Proje Sahibi – Bakanlık –AB) ihtiyaca dayalı olarak görüşme ve teknik çalışmalar yapılır. Gerekli durumlarda projelerinin olgunlaştırılması için teknik destek sağlanır. Olgunlaştırılan projeler Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna gönderilir ve nihai kabulü alan proje tekliflerinin ihale dosyalarının hazırlıklarına başlanır.
İhale dosyalarının hazırlanması proje sahibinin görevidir. AB ihale kurallarına göre hazırlanan dosyalar hem Bakanlık, hem Merkezi Finans ve İhale Birimi, hem de Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından kontrol edilir.
Finanse edilmesi öngörülen projelerin gerektirdiği faaliyetlerin ihaleleri Merkezi Finans ve İhale Biriminde, Proje Sahibi, Bakanlığımız ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin katılımı ile ileri düzey kayıt yöntemleri altında gerçekleştirilir.
İhale sürecinde ihaleye katılabilecek tüm firmaların belirli bir süre zarfında sordukları sorular ilgili taraflarca cevaplandırılır. İhaleyi kazanan firma AB tarafından daha önce belirlenmiş kriterler uyarınca ihale komitesi tarafından seçilir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi proje ile ilgili tüm süreçler şeffaf ve birden fazla tarafın denetimi ile yürütülmekte olup, kişisel çıkarlara ve/veya keyfi uygulamalara izin verilmesi mümkün değildir.
Tüm bu süreçle ilgili zihinlerde uyanan soruların Merkezimize yöneltilmesi, konuyla ilgili olmayan kişilerce yayılan yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.